Zarówno sprzedaż, jak i zmiana sposobu użytkowania budynku, będzie wymagała dopełnienia wielu formalności.

W pierwszym przypadku niezbędne okaże się złożenie wielu dokumentów przy okazji zgłoszenia zamiaru do odpowiedniego organu, w drugim również należy przygotować wiele zaświadczeń i dokumentów. Przyjrzyjmy się tym procedurom nieco bliżej.

Zmiana przeznaczenia budynku powinna zostać zgłoszona do właściwego organu w momencie gdy podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń. Aby zgłoszenie mogło być uznane za kompletne, muszą być do niego dołączone pewne dokumenty. Niezbędny okaże się rysunek wraz z dokładnym opisem, który będzie określał położenie obiektu względem granic nieruchomości i innych budynków, które znajdują się na wyznaczonym obszarze.

Poza tym konieczny będzie dokładny opis techniczny charakteryzujący rodzaj i konstrukcję budynku, oświadczenie potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, zaświadczenie właściwego organu o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania budynku z planem zagospodarowania przestrzennego oraz opinie techniczne wykonane przez osobę posiadającą wszystkie niezbędne uprawnienia. Jeżeli odrębne przepisy prawa wymagają innych ekspertyz technicznych czy uzgodnień, także należy je załączyć.

W przypadku sprzedaży budynku, niezbędna dokumentacja będzie obejmowała całą dokumentację budowlaną obiektu, akt nabycia nieruchomości, dokument określający numer księgi wieczystej, potwierdzenie wypisu z rejestru gruntów, mapkę ewidencyjną i zasadniczą określającą położenie głównych mediów (woda, prąd, kanalizacja, gaz), jak również informacje o terenie określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Fotografie:

usługi budowlane

budowa domu

budownictwo